Căn cứ vào công văn số 999/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2014 của SGD ĐT Bắc giang hướng dẫn thực hiện c

Căn cứ vào công văn số 999/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2014 của SGD ĐT Bắc giang hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015; Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành giáo dục đào tạo và công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
 

UBND HUYỆN LỤC NGẠN

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

 
 

 


Số:       /KH-PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Lục Ngạn, ngày     tháng 9  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành

và kiểm tra nội bộ năm học 2014 – 2015

 

Căn cứ vào công văn số 999/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2014 của SGD ĐT Bắc giang hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015; Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành giáo dục đào tạo và công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

Lục Ngạn là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự nhiên là 101.223,72 ha với 29 xã và 1 thị trấn, trong đó có 12 xã (chiếm 40%) vùng cao, đặc biệt khó khăn. Dân số trong toàn huyện trên 21 vạn người với 11 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn 395 thôn bản, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 49%.

Phòng Giáo dục& Đào tạo quản lý: 101  trường; (Trong đó: Mầm non: 32; Tiểu học: 37; THCS: 32; ), tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 3398 (MN: 770; TH: 1476; THCS: 1152)

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
11/KH-PGD&ĐT26/02/2015Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh năm học 2014-2015
57/PGD&ĐT-GDTH26/02/2015Thực hiện thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
59/PGD&ĐT26/02/2015Để tổ chức tốt cuộc thi giải toán trên internet cấp huyện năm học 2014-2015. Phòng GF&ĐT Lục Ngạn tiếp tục triển khai một số nội dung như sau:
54/PGD&ĐT23/02/2015Triệu tập học sinh làm nền cho lễ giao nhận quân năm 2015
07/BC-PGD&ĐT23/02/2015CV 07 BC Tinh hinh to chuc don tet Nguyen dan 2015
37/PGDĐT30/01/2015Thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/12/2014 của chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm....