Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức Tôn giáo cơ sở.

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức Tôn giáo cơ sở.
Đăng ngày: 07/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức Tôn giáo cơ sở.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ  đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức tôn giáo đến phòng Nội vụ cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 2:  Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ

+ Trường hợp từ chối hồ sơ sẽ trả lời bằng văn bản.

Bước 3: Trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại phòng Nội vụ cấp huyện.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giao.

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của tổ chức tôn giáo.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

2. Phòng Nội vụ cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố  ngày 29/6/2004.

2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo..

3. Công văn số 494/TGCP ngày 28/06/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản chấp thuận

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (mẫu M 9)

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ