Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức
Đăng ngày: 11/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Tuyển dụng công chức

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan thông báo tuyển dụng.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Cơ quan tuyển dụng tiến hành tổ chức thi tuyển và báo cáo kết quả thi tuyển đến cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 5: Cơ quan tuyển dụng thông báo kết quả tuyển dụng và ra Quyết định tuyển dụng.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin dự thi  tuyển

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn

+ Bản sao giấy khai sinh và các văn bằng chứng chỉ khác có liên quan và kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngành tuyển dụng.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ:

+ Dưới 100 thí sinh tham dự thi thu 130.000đ/một thí sinh/một lượt.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự thu 100.000đ/một thí sinh/một lượt.

+ Từ 500 đến 1000 thí sinh dự thi thu 70.000đ/một thí sinh/một lượt.

+ Từ 1000 thí sinh tham dự trở lên thu 60.000đ/một thí sinh/một lượt.                                                             

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Nghị định 09/2007/NĐ-CP, ngày 15/01/2007 của Chính phủ, sửa đổi một số điều Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước.

4. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

5. Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 quy định chế độ thi và quản lý, sử dụng phí dự thi tuyển.

6. Quyết định số 100/2007/QĐ-UB ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái.

7. Quyết định số 101/2007/QĐ-UB ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái.

8. Hướng dẫn số 40/HD-SNV ngày 28/2/2007 của Sở Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ